Splošni pogoji poslovanja

NEXT d.o.o.

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA ZA POTROŠNIKE

 

PRED UPORABO TE SPLETNE STRANI https://www.beeping.si/SPLETNA STRAN«)  POZORNO PREBERITE TE SPLOŠNE POGOJE POSLOVANJA (»Pogoji«). Z UPORABO  TE SPLETNE STRANI SE IZRECNO STRINJATE S TEMI Pogoji. TO SPLETNO STRAN UPORABLJATE NA VAŠO LASTNO ODGOVORNOST. UPORABA TE SPLETNE STRANI V NASPROTJU Z NJENIM NAMENOM JE PREPOVEDANA, PRI ČEMER JE NAMEN DEFINIRAN KOT POSREDOVANJE MED UPORABNIKOM IN IZVAJALCEM NA PODROČJU ČIŠČENJA GOSPODINJSTEV IN PODOBNIH STORITEV.

ZA DODATNA POJASNILA GLEDE TEH Pogojev, UPORABITE NASLEDNJE KONTAKTNE PODATKE:

Naslov: NEXT d.o.o., Einspielerjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

Telefon: 030 70 70 50

Elektronski naslov: info@beeping.si

NEXT d.o.o. (»Next«) SI PRIDRŽUJE PRAVICO DO SPREMEMBE, DOPOLNITVE ALI ODSTRANITVE DELA TEH Pogojev. 

Next NE PONUJA STORITEV ČIŠČENJA IN NE ZAPOSLUJE PROFESIONALNIH ČISTILCEV. Next UPRAVLJA S SPLETNO PLATFORMO Beeping (https://www.beeping.si/), KI JE NAMENJENA POSREDOVANJU STORITEV ČIŠČENJA MED OBISKOVALCEM SPLETNE PLATFORME Beeping IN PROFESIONALNIM KVALIFICIRANIM ČISTILCEM.

 1. Pojmi
  1. V teh Pogojih so uporabljeni naslednji pojmi:

»Ponudnik« ali »Next«:

NEXT d.o.o., Einspielerjeva ulica 6, 1000 Ljubljana, matična številka: 6902545000, ID številka za DDV SI 69701466, vpis v sodni register Okrožno sodišče v Ljubljani.

»Pogoji«:

Splošni pogoji poslovanja Ponudnika so sestavljeni v skladu z Obligacijskim zakonikom, Zakonom o varstvu potrošnikov, priporočili Trgovinske zbornice Slovenije in mednarodnimi kodeksi za e-poslovanje in obravnavajo razmerje med Ponudnikom in Uporabnikom ter njune pravice in dolžnosti.

»Beeping«:

Spletna platforma https://www.beeping.si/, s katero upravlja Ponudnik in preko katere Ponudnik ponuja Storitve, omogoča naročilo Storitev ter predstavlja orodje za komunikacijo med Uporabnikom in Izvajalcem, preko katerega se lahko Uporabnik in Izvajalec dogovorita za termin in obseg izvedene Storitve.

»Uporabnik«:

Fizična oseba - obiskovalec spletne platforme Beeping, ki vnese podatke v sklopu registracije in lahko v naslednjem koraku opravi rezervacijo ter naročilo in plačilo Storitve.

»Izvajalec«:

Profesionalni čistilec, ki delo opravlja v imenu in za račun Ponudnika.

»Naročilo«:

Spletni obrazec na platformi Beeping (ali drug postopek oz. način, odobren s strani Ponudnika), v katerem Uporabnik navede svoje podatke in druge informacije v zvezI z naročilom Storitve.

»Nakup«:

Oddaja naročila ali izvedba rezervacije termina, ki se opravi s klikom na gumb »NAROČI IN PLAČAJ« na Beeping. S tem se pogodba med Uporabnikom in Ponudnikom šteje za sklenjeno.

»Storitev«:

Profesionalno čiščenje gospodinjstva, pri čemer so dela, ki so vključena v obseg Storitve natančneje našteta v točki 3.2 in dela, ki so  izrecno izključena našteta v točki 3.4 teh Pogojev; kadar to ni izrecno izključeno, se kot Storitev smatra tudi Dodatna Storitev, natančneje opredeljena v točki 3.3 teh Pogojev.

»Dodatne Storitve«:

Storitve, posebej izbrane s strani Uporabnika poleg Storitve, ki so natančneje opredeljene v točki 3.3 teh Pogojev.

»Beeping Naročnina«:

Redno izvajanje Storitev v obliki naročniškega razmerja za najmanj eno (1) čiščenje na mesec za naročniško obdobje najmanj treh (3) mesecev.

2. Uporabnik

  1. Registracija. Uporabnik se mora pred Nakupom registrirati na spletni platformi Beeping. Registracijo opravi z vnosom podatkov (ime, priimek, email, telefon, poštna številka, kraj, geslo) ali preko prijave v Facebook ali Google račun oziroma profil. Registracija pomeni prvi vpis v bazo podatkov, kamor Uporabnik vpiše zahtevane podatke glede na tip registracije. Po registraciji Uporabnik prejme povratno elektronsko sporočilo z veljavnim uporabniškim imenom (ki je lahko enak elektronskemu naslovu Uporabnika) in geslom, s katerima dostopa v svoj uporabniški profil. Uporabniški profil ni prenosljiv na tretjo osebo. Vsak Uporabnik ima lahko le en uporabniški profil. Ponudnik ima pravico po lastni presoji zavrniti oziroma preprečiti registracijo Uporabnika, predvsem v primeru suma zlorabe ali namena povzročanja škode spletni platformi Beeping in/ali Ponudniku.
  2. Prijava. Prijava se razlikuje od registracije in pomeni, da so vsi potrebni podatki že vpisani v bazo podatkov in je potrebno za vsak nadaljnji vpogled v poslovanje vpisati le uporabniško ime in geslo, ki ga določi Uporabnik v fazi registracije.
  3. Odgovornosti in dolžnosti Uporabnika. Uporabnik je odgovoren za:
   1. navedbo pravilnih in resničnih podatkov v postopku registracije – Uporabnik nosi vse posledice, ki bi nastale zaradi napačnih podatkov (npr. Izvajalec zaradi napačno navedenih podatkov o naslovu pride na napačen naslov ipd.),
   2. posredovanje želja in pravilnih podatkov Izvajalcu – Uporabnik bo na spletni platformi Beeping pri izpolnitvi Naročila v opombe natančno navedel svoje želje glede Storitve (Izvajalcu posredoval pravilne podatke, potrebne za opravo Storitve), kakor tudi morebitne neobičajnosti (npr. obstoj umazanije, ki presega okvire običajnega rednega čiščenja ipd.),
   3. zagotovitev tekoče vode in določene opreme– Uporabnik bo zagotovil tekočo vodo in sesalnik.
   4. zagotovitev dostopa do lokacije – Uporabnik bo Izvajalcu zagotovil nemoten dostop do lokacije izvedbe Storitve,  
   5. varnost prostorov – Uporabnik je dolžan zagotoviti, da so prostori, kjer se izvaja čiščenje, varni za čiščenje in da se v njih ne nahajajo nevarni predmeti ali nevarne okoliščine, ki bi imeli za posledico nevarno delovno okolje za Izvajalca. Uporabnik zagotavlja, da v času čiščenja ne bo prisoten na lokaciji,
   6. pravočasno in pravilno reklamiranje Storitve in/ali posredovanje pritožbe zoper prejeti račun – Uporabnik se zaveže skladno z odstavkom 5.3 teh pogojev reklamacije in pritožbe brez odlašanja posredovati na elektronski naslov info@beeping.si (posledice nepravilnega in/ali nepravočasnega grajanja oziroma pritožbe nosi Uporabnik),
   7. pravilno in pravočasno obveščanje Ponudnika o poškodbah in nepravilnostih – Uporabnik je dolžan Ponudnika najkasneje v roku štiriindvajsetih (24) ur po opravljeni Storitvi obvestiti o poškodbah, ki so morebiti nastale pri izvajanju Storitve in morebitnih ostalih nepravilnostih, ki jih je zaznal po opravljeni Storitvi.
  4. Uporabniški profil. Uporabnik lahko kadarkoli dostopa do svojega uporabniškega profila in spremeni svoje podatke v njem. Uporabniku so v uporabniškem profilu kadarkoli na voljo podatki o naročenih in že opravljenih Storitvah.
  5. Prepoved dostopa do spletne platforme Beeping. Ponudnik si pridržuje pravico Uporabniku preprečiti in/ali prepovedati dostopa do spletne platforme Beeping, v primeru zaznave kršitve zakonodaje ali teh Pogojev s strani Uporabnika ter lahko v tem primeru tudi izbriše uporabniški profil Uporabnika. Takšnemu Uporabniku ni dovoljeno ustvariti novega uporabniškega profila oziroma se mu lahko onemogoči dostop do novega uporabniškega profila.
  6. Prepoved nagovarjanja. Uporabnik se zaveže, da ne bo neposredno ali posredno nagovarjal Izvajalca k sklenitvi poslovnega razmerja v kakršnikoli obliki v katerem bi Izvajalec za Uporabnika opravljal Storitve mimo Ponudnika. V primeru, da Izvajalec za uporabnika opravi Storitev mimo uporabe platforme Beeping, je Uporabnik dolžan Ponudniku na prvi poziv plačati pogodbeno kazen v višini 500,00 (petsto) EUR. Predmetna prepoved je omejena na obdobje enega (1) leta po vzpostavitvi stika med Uporabnikom in Izvajalcem s pomočjo Ponudnika.
 1. Storitev
  1. Način izvajanja. Izvajalci opravijo Storitev za račun in v imenu Ponudnika. Izvajalci izvajajo Storitev in Dodatne Storitve samostojno. Izvajanje Storitve v odnosu do Uporabnika ni moč šteti za delovnopravno razmerje.
  2. Storitev profesionalnega čiščenja gospodinjstva lahko zajema:
   1. Kopalnica/e in sanitarije (čiščenje):
    1. Čiščenje straniščne školjke (odstranjevanje vodnega in urinskega kamna), bideja, umivalnika, tuš kadi/banje in wc metlice s posodico
    2. Brisanje prahu z vidnih površin
    3. Čiščenje ogledal in luči
    4. Zunanje čiščenje omarice
    5. Čiščenje tuš kabine oz. kopalne kadi, vključno s pipami (vodni kamen)
    6. Sesanje in pomivanje
    7. Čiščenje talnega sifona, če je na vidnem mestu (odstranjevanje las in umazanije)
    8. Čiščenje spodnjih delov zamaškov v lijaku, bideju, tuš kabini in banji
    9. Izpraznitev koša za smeti (menjava vrečke, če jo lastnik pripravi)
   2. Kuhinja/e (čiščenje):
    1. Čiščenje zunanjih površin omar
    2. Brisanje prahu z vidnih površini (olje, aparature, bela tehnika)
    3. Čiščenje štedilnika oz. indukcijske plošče
    4. Zunanje čiščenje nape
    5. Čiščenje kuhinjskega korita in kuhinjskim pip
    6. Čiščenje kuhinjske stene, keramike, stekla
    7. Brisanje prahu iz okenskih polic
    8. Praznjenje smeti
    9. Sesanje in pomivanje tal
   3. Dnevni prostor/i (čiščenje):
    1. Brisanje prahu z vidnih površin (televizor, slike, hi-fi naprava)
    2. Brisanje prahu in luči (lestenci, stenske luči)
    3. Brisanje prahu iz okenskih polic
    4. Čiščenje zunanjih površin omar
    5. Praznjenje pepelnikov, praznjenje smeti
    6. Sesanje in pomivanje tal
   4. Spalnica/e (čiščenje):
    1. Priprava postelje/menjava posteljnine (če je na voljo oz. pripravljena posteljnina)
    2. Praznjenje smeti
    3. Brisanje prahu z vidnih površin, tudi dekorativni izdelki, vključno z okensko polico
    4. Čiščenje zunanjih površin omar
    5. Sesanje in pomivanje tal
   5. Hodniki, stopnišča stanovanja oziroma hiše (notranjost bivalnega prostora - čiščenje):
    1. Brisanje prahu z vidnih površin in vseh dekorativnih elementov, ki so nameščeni v prostor (npr. vaza z rožami, stol za počitek, regal s knjigami itd.)
    2. Sesanje in pomivanje tal
   6. Otroške sobe, delovni kabineti, računalniška soba (čiščenje):
    1. Brisanje prahu z vseh dekorativnih predmetov, polic, regalov, slik, svetil in okenskih polic
    2. Postiljanje otroških postelj (v kolikor je na vidnem mestu pripravljena rezervna posteljnina se le ta zamenja)
    3. Čiščenje zunanjih površin omar
    4. Praznjenje koša za smeti
    5. Sesanje in pomivanje tal
  3. Dodatne Storitve (storitve, ki jih Uporabnik lahko naroči poleg Storitve) zajemajo:
   1. Notranje čiščenje hladilnika
   2. Notranje čiščenje pečice
   3. Čiščenje oken
  4. Nabor del, ki jih Izvajalci ne opravljajo in se zato štejejo izrecno izločena iz pojma Storitve:
   1. Čiščenje fasad, oken, stropov, ki so izven normalnega dosega 1,5m
   2. Čiščenje stropnih ventilatorjev
   3. Globinsko čiščenje madežev
   4. Odstranitev gradbenega materiala
   5. Čiščenje in vzdrževanje zunanjih površin kot so garaže, vrt, terase
   6. Čiščenje po beljenju, renovaciji itd.
  5. Naročilo. Uporabnik se zavezuje pri naročilu Storitve izpolniti spletni obrazec oz. Naročilo na način, da resnično in popolno navede podatke o lokaciji, kjer bo Storitev opravljena, predvsem pa mora resnično in pravilno navesti:
   1. kvadraturo nepremičnine, ki bo predmet Storitve, 
   2. željan termin izvedbe Storitve (datum, ura - predviden pričetek konec opravljanja Storitve), 
   3. obseg morebitnih Dodatnih Storitev ali drugega morebitnega dodatnega čiščenja, (notranjost pečice, notranjost oken, notranjost hladilnika itd),
   4. ter morebitne druge želje, ki jih ima glede naročene Storitve (prepoved odpiranja določenih sob ali uporaba ekoloških čistil, ki jih priskrbi Uporabnik ipd).
  6. Aktivacija naročila. Naročilo se aktivira šele, ko Ponudnik prejme potrjeno plačilo (v izogib dvomu, zavrnjeno nakazilo se ne šteje za plačilo), kar pomeni:
   1. en (1) delovni dan po plačilu, če je plačilo opravljeno preko PayPal-a ali s kreditno kartico (najkasneje do 15.00 ure), 
   2.  en (1) delovni dan po plačilu, če je plačilo opravljeno preko spletne banke (najkasneje do 15.00 ure), ali 
   3. do dva (2) delovna dneva od plačila, če je plačilo opravljeno preko pošte (z uporabo fizičnega UPN obrazca) ali po 15.00 uri.
  7. Plačilo kot pogoj za izvedbo Storitve. Storitev se izvede zgolj v primeru, če Ponudnik prejme plačilo za naročeno Storitev s strani Uporabnika najkasneje oseminštirideset (48) ur pred pričetkom izvajanja Storitve.
  8. Odstop od pogodbe, sklenjene na daljavo v smislu zakona, ki ureja varstvo potrošnikov. Uporabnik nima pravice do odstopa od pogodbe, sklenjene na daljavo v smislu, saj se je opravljanje Storitve začelo na podlagi Uporabnikovega izrecnega predhodnega soglasja in s privolitvijo, da izgubi pravico do odstopa od pogodbe, ko jo Ponudnik v celoti izpolni.
  9. Preklic ali sprememba naročila. Uporabnik mora preklicati oziroma spremeniti svoje naročilo pravočasno, in sicer najkasneje dva (2) dni pred pričetkom opravljanja Storitve. V primeru pravočasnega preklica naročila je Uporabnik upravičen do povrnitve celotnega plačanega zneska. V primeru pravočasnega obvestila o spremembi termina naročila pa se Uporabnik lahko s Ponudnikom dogovori o alternativnem terminu brez dodatnih stroškov. V primeru prepoznega preklica ali obvestila o spremembi naročila je Uporabnik je dolžan Ponudniku na prvi poziv plačati pogodbeno kazen, in sicer, če:
   1. odpove ali pošlje obvestilo o spremembi naročila manj kot štiriindvajset (24) ur in več kot dve (2) uri pred opravo Storitve je Uporabnik dolžan Ponudniku plačati 10,00 (deset) EUR pogodbene kazni, 
   2. odpove naročilo manj kot dve (2) uri pred opravo Storitve je Uporabnik dolžan Ponudniku plačati petdeset (50%) odstotkov vrednosti naročila, pri čemer je znesek pogodbene kazni potreben za povrnitev izgubljenega dohodka Izvajalca in pokritje organizacijskih stroškov.
  10. Plačilo. Plačilo za naročeno Storitev lahko Uporabnik izvede z naslednjimi plačilnimi sredstvi:  Mastercard, Visa, American Express, Diners Club, preko storitve PayPal, preko UPN naloga (plačilni nalog) ter direktne obremenitve (SDD nalog). 
  11. Cene. Vse cene, navedene na spletni platformi Beeping vsebujejo davek na dodano vrednost in so v evrih (EUR). Ponudnik si pridržuje pravico do oblikovanja akcijskih cen. Cena za Storitev je oblikovana glede na naslednje faktorje: kvadratura stanovanja in morebitna izbira Dodatne Storitve. V primeru naročniškega razmerja Beeping Naročnina se ceni Storitve dodajajo popusti, ki so višji v primeru daljšega obdobja naročniškega razmerja Beeping Naročnina. Cenik trenutnih cen za Storitve in Dodatne Storitve je objavljen na spletni platformi Beeping. V smislu posamičnega Nakupa vedno veljajo cene, ki so objavljene v trenutku opravljenega Nakupa.  
  12. Poročilo o opravljeni Storitvi. Izvajalec po opravljeni Storitvi izpolni formular, v katerem navede, kaj je bilo v sklopu Storitve in Dodatnih Storitev opravljenega in formular pusti pri Uporabniku na vidnem mestu.
 2. Komunikacija med Uporabnikom in Ponudnikom
  1. Uporabnik in Ponudnik lahko med delovnim časom (vsak delovnik med 8.00 uro in 17.00 uro) komunicirata preko telefona: 030 70 70 50 ali preko elektronske pošte info@beeping.si. Ponudnik se bo trudil na Uporabnikovo komunikacijo odgovoriti v najkrajšem možnem času, vendar ne kasneje kot v 24 urah od prejema Uporabnikove komunikacije.
  2. Uporabnik lahko s Ponudnikom  komunicira tudi preko uporabniškega profila na spletni platformi Beeping. 
 3. Ponudnik
  1. Odgovornosti Ponudnika. Ponudnik je Uporabniku odgovoren za:
   1. strokovno, kakovostno in pravočasno izvedbo Storitve,
   2. spoštovanje želja Uporabnika kot jih je navedel v opombah v Naročilu,
   3. zagotovitev zaščitne opreme in opreme za čiščenje, ki jo Izvajalec prinese s seboj za izvedbo Storitve (čistila in čistilni pripomočki, kot npr. gobice in krpice).,
   4. sprotno preverjanje Izvajalcev – Ponudnik sprotno preverja, ali so Izvajalci ustrezno usposobljeni za opravljanje Storitev, ali so nekaznovani ipd. 
  2. Kritje škode. Ponudnik individualno obravnava kritje škode, ki bi jo na Uporabnikovem premoženju, ki je predmet čiščenja, pri opravi Storitve povzročil Izvajalec. Ponudnik ni odgovoren za škodo, ki bi nastala zaradi okoliščin, ki se jim ni bilo mogoče izogniti ali jih odvrniti, ali škodo, nastala po krivdi Uporabnika ali drugih oseb v prostorih, kjer se izvaja čiščenje in zaradi hib ali naravnih lastnosti ali stvari v prostorih, kjer se izvaja čiščenje. Uporabnik bo v primeru nastale škode o tem obvestil Ponudnika skladno z določbami teh pogojev (v roku 24 ur po opravljenem čiščenju), Ponudnik pa bo Uporabniku v treh (3) delovnih dneh od prejema njegovega obvestil slednjemu posredoval obrazec za uveljavljanje zahtevka, katerega mora Uporabnik izpolniti, mu priložiti vse ustrezne dokaze in ga posredovati Ponudniku najkasneje v roku treh (3) delovnih dni.
  3. Obravnavanje reklamacij. Ponudnik sprejema reklamacije na elektronski naslov info@beeping.si in jih bo obravnaval vsak delovnik med 8.00 in 17.00 uro. Uporabnik se zaveže, da bo reklamacijo vložil najkasneje v štiriindvajsetih (24) urah po opravljeni Storitvi, Ponudnik pa se zaveže, da bo reklamacijo obravnaval v štiriindvajsetih (24) urah po prejemu, pri čemer se šteje reklamacija za prejeto prvi naslednji delovni dan po odposlanem elektronskem sporočilu. V primeru, da je reklamacija utemeljena, bo Izvajalec odpravil reklamirano pomanjkljivost v zvezi s Storitvijo v štiriindvajsetih (24) urah po ugotovitvi utemeljenosti reklamacije oziroma najkasneje v dvainsedemdesetih (72) urah po opravljeni Storitvi. Obravnavanje reklamacije je zaupno. 
  4. Darilni boni. Darilni bon je izkazan elektronski dokument, ki ga po prejetem plačilu s strani Uporabnika izda Ponudnik in vsebuje edinstveno kodo. Kodo je mogoče uporabiti večkrat, vendar le do prednaloženega zneska. Naročilo oziroma nakup je možno ob doplačilu opraviti tudi,  kadar je vrednost darilnega bona manjša od naročila v košarici. Neuporabljeni del darilnega bona se prenese na naslednje naročilo. V primeru, da Uporabnik prekliče naročilo dva (2) dni pred terminom Storitve, se mu darilni bon nadomesti z darilnim bonom iste vrednosti na način, da se mu na elektronski naslov pošlje edinstvena koda z istim prednanaloženim zneskom. Veljavnost darilnega bona je označena na samem darilnem bonu. Darilnega bona ni mogoče zamenjati, zahtevati izplačila njegove denarne vrednosti ali podaljšati njegove veljavnosti. Darilnega bona ni mogoče koristiti skupaj s promocijsko kodo. 
  5. Promocijska koda. Promocijsko kodo Ponudnik uvede v sklopu posebnih promocijskih aktivnosti in nagradnih iger. Promocijske kode ni mogoče kupiti.
 4. Beeping Naročnina
  1. Beeping Naročnina omogoča:
   1. izbiro stalnega Izvajalca (razen v primeru mesečne terminske variante),
   2. izbiro stalnega termina Storitve,
   3. višjo stopnjo fleksibilnosti pri samem naročanju in koriščenje osebnega asistenta,
   4. prejem raznih količinskih popustov.
  2. Sklenitev Beeping Naročnine. Beeping Naročnina se šteje za sklenjeno z opravo Nakupa. Cene in ostali pogoji Beeping Naročnine se štejejo za dogovorjene v obliki kot so bili vsebovani v ponudbi na dan Nakupa. 
  3. Avtomatska obnovitev Beeping Naročnine. Beeping Naročnina se po izteku naročniškega obdobja obnavlja avtomatsko, tako da se obnovi vsakič za po en (1) nadaljnji mesec razen, če jo Uporabnik prekine ali odpove. Za avtomatsko obnovljeno Beeping Naročnino velja cena, ki je veljala ob sklenitvi Beeping Naročnine, vendar ob upoštevanju vsakokratnega veljavnega Cenika.
  4. Prekinitev Beeping Naročnine Uporabnik ima pravico kadarkoli zahtevati prekinitev Beeping Naročnine. V primeru predčasne prekinitve Beeping Naročnine ima Ponudnik pravico zahtevati povračilo ugodnosti, ki jih je preko Beeping Naročnine nudil Uporabniku, in sicer največ do višine vsote zneskov doplačil, ki predstavljajo razliko med ceno za enkratno Storitev in ceno za Storitev, znižano za popust, ki predstavlja ugodnost ob sklenitvi Beeping Naročnine, po cenah, ki so veljale v času oprave posamezne Storitve, skupaj z manipulativnimi stroški v višini 50,00 (petdeset) EUR.. Prekinitev je možno zahtevati preko uporabniškega profila. 
  5. Zamrznitev Beeping Naročnine. Naročniško razmerje je možno zamrzniti za obdobje enega (1) meseca, vendar največ enkrat (1x) v koledarskem letu. V primeru zamrznitve se naročniško obdobje podaljša za čas zamrznitve. Zamrznitev je možno zahtevati preko uporabniškega profila.
  6. Odpoved Beeping Naročnine. Uporabnik ima pravico kadarkoli po koncu naročniškega obdobja zahtevati odpoved Beeping Naročnine. Uporabnik mora zato najmanj oseminštirideset (48) ur pred iztekom naročniškega obdobja (vključno z obdobji avtomatičnega podaljšanja) na spletni platformi Beeping preko uporabniškega profila podati odpoved. Odpoved stopi v veljavo z dnem poteka naročniškega obdobja, v katerem je bila odpoved podana.
  7. Terminske variante naročniškega razmerja Beeping Naročnine:
   1. enkrat (1x) tedensko,
   2. enkrat (1x) na štirinajst (14) dni,
   3. enkrat (1x) na osemindvajset (28) dni.

Plačilo Beeping Naročnine. Plačilo za Beeping Naročnino je mogoče izvesti s plačilnimi sredstvi: Mastercard, Visa, American Express, Diners Club, preko storitve PayPal ter preko direktne obremenitve (SDD nalog). Plačilni pogoji in stroški transakcij so upoštevani v končni ceni, izjema je strošek direktne obremenitve (SDD), ki ga plača Uporabnik v skladu z aktualno tarife banke. Prvo plačilo in vsa nadaljnja plačila do preklica se izvedejo avtomatsko ob obnovi obračunskega obdobja, ki znaša mesec dni (velja v primeru plačila s kreditnimi karticami in PayPal). Izjema je pri plačilu z direktno obremenitvijo (SDD), kjer je termin prve direktne obremenitve najkasneje v treh (3) delovnih dneh od sklenitve Beeping Naročnine. Naslednje direktne obremenitve bodo izvedene tri (3) delovne dni pred naslednjim obračunskim obdobjem. Uporabnik prejme račun v elektronski obliki na svoj elektronski naslov.

 1. Ostale določbe
  1. Spoštovanje in varovanje intelektualne lastnine. Ponudnik je imetnik vseh pravic intelektualne lastnine na spletni platformi Beeping. Uporabnik se zavezuje spoštovati intelektualno lastnino Ponudnika v najširšem pomenu in je ne namerava nepooblaščeno uporabljati, kopirati, reproducirati, spreminjati, pošiljati po navadni ali elektronski pošti, niti razširjati na kak drug način. Spletne platforme Beeping ali njenih delov ni dovoljeno izrabljati v komercialne, nelegalne ali katere koli druge namene kot tiste, ki so določeni v teh Pogojih. Prepovedana je uporaba avtomatskih posegov, poizvedb ali drugih robotov, ki avtomatsko pridobivajo podatke s spletnih strani na oziroma zoper spletno platformo Beeping.
  2. Varstvo osebnih podatkov. Ponudnik skrbno varuje osebne podatke Uporabnika. Vse informacije o varstvu osebnih podatkov Uporabnika se nahajajo v Splošnih pravilih o zasebnosti.
  3. Končni dogovor. Ti Pogoji, Cenik, Naročilo in Splošna pravila o zasebnosti predstavljajo dokončni in edini dogovor med Ponudnikom in Uporabnikom.
  4. Višja sila. Kot višja sila se upoštevajo nepričakovani naravni dogodki, ki imajo značaj elementarne nesreče (povodenj, potresi, požari, poplave, epidemije, žled itd.) in drugi dogodki, ki jih ni mogoče preprečiti, ne odpraviti ali se jim izogniti, in preprečujejo izvedbo Storitve v skladu s temi Pogoji. Nastop višje sile oprošča Ponudnika in Izvajalca obveznosti plačila škode, nastale zaradi neopravljanja Storitev v času trajanja višje sile.
  5. Uporabno pravo. Ti Pogoji se presojajo po pravu, veljavnem v Republiki Sloveniji.
  6. Reševanje sporov in pristojno sodišče. Spori, nastali iz teh Pogojev ali v zvezi z njimi, se rešujejo na miren način. Če to ni mogoče, spore rešuje pristojno sodišče v Ljubljani.
  7. Veljavnost in spreminjanje Pogojev. Ponudnik ima pravico do enostranskega spreminjanja teh Pogojev. Zaradi rednega spreminjanja teh Pogojev naj Uporabnik pred Nakupom pregleda te Pogoje, saj se z Nakupom strinja s Pogoji, ki so bili objavljeni ob Nakupu. 
KONTAKT
030 70 70 50
SPREMLJAJTE NAS
POSTANITE ČISTILEC
Se ukvarjate s čiščenjem? Pridružite se nam.
PLAČILNA SREDSTVA
upnIcon paypalIcon mastercardIcon visaIcon dinersIcon
PARTNERJI
axaIcon mastercardIcon esifIcon
KONTAKT
030 70 70 50
info@beeping.si
SPREMLJAJTE NAS
POSTANITE ČISTILEC
Se ukvarjate s čiščenjem? Pridružite se nam.
PLAČILNA SREDSTVA
upnIcon paypalIcon mastercardIcon visaIcon dinersIcon
PARTNERJI
axaIcon nlbIcon mastercardIcon esifIcon
© 2023 Beeping. Vse pravice pridržane.